บริการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานสากล

บจ.รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส

อบรมและฝึกหัดอย่างเข้มงวด

เพื่อให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยและการให้
ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และมีวิธีการปฎิบัติ
งานอย่างมืออาชีพ มาตรฐานสากล


"ปกป้อง คุ้มครอง คุ้มภัย ใส่ใจบริการ"

l
การฝึกอบรม  
บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกคน ตามรายละเอียดดังนี้
พนักงานใหม่ต้องอบรมและปฎิบัติตามคำสั่ง จำนวนรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง (2วัน) / คน
  พนักงานประจำ จะมีหัวหน้าหน่วยฝึกปฎิบัติทุกวันและต้องอบรมปฎิบัติใหญ่ทุกๆ 1 เดือน
  การฝึกอบรมพื้นฐาน
  - การฝึกระเบียบแถว
  - การฝึกระเบียบวินัย และ การแสดงความเคารพผู้มาเยือน
  - การฝึกสังเกตการณ์
  - การฝึกตรวจการและการฝึกภาคกลางคืน
  การฝึกอบรมทางด้านการปฐมพยาบาล
  - การฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  - การฝึกช่วยเหลือผู้สำลักควัน
  - การฝึกช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
  - การฝึกการช่วยเหลือปฐมพยาบาลและการประสานงานโรงพยาบาล
  การฝึกอบรมทางด้านการป้องกันภัย
  - การฝึกท่าต่อสู้
  - การฝึกการใช้อาวุธ
  - การฝึกการตรวจค้น จับกุม
  - การป้องกันอันตรายและการช่วยเหลือ
  การฝึกอบรมทางด้านการจราจร
  - การบริการจราจร
  - สัญญาณจราจรและการเป่านกหวีด
  - การโบกรถเข้าที่จอด และสอดส่งดูแลรถในพื้นที่
  - การบันทึกเลขทะเบียน เข้า-ออก และการแลกบัตร
   
 
..
 
 
 
 
 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2462049 , 02-2463264
Copyright © 2010, By SC INTERNATIONAL SERVICE All Right Reserved