บริการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานสากล
ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบสูง ทำให้บริษัท
รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด กลายเป็น
ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ประกอบกับบริษัทได้ให้บริการกับกลุ่มธุรกิจขนาด
ใหญ่มานับหลายสิบราย ทำให้ทุกวันนี้ชื่อเสียงของบริษัทเด่นดัง จนเป็นที่กล่าวถึง
ทั้งนี้ทางบริษัท ยังให้ปฎิญาณต่อทุกๆท่านว่า เราจะพัฒนาบุุคคลากร และ
เจ้าหน้าที่ของ บริษัททุกคนให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถมากขึ้น
เพื่อปกป้องและ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกๆท่าน
เรามีลูกค้ามากกว่า 100 ราย เพื่อรับรองคุณภาพการให้บริการ
คณะผู้บริหาร
   
สุทธณะ พรหมบุตร
   
   
กรรมการผู้จัดการ
   
   
   
   
วุฒิพงษ์ สุจริต
   
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 
กิตติกวิน อุปชาพร
ประยูร โงกสูงเนิน
สมเจตน์ ภาคีพันธ
ชำนาญ สุนทรพานิช
ธนวันต์ ไรวินท์นิธิ
บุญนาค ใจกว้าง
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ
เขต 1
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ
เขต 2
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล /
พัฒนาคุณภาพ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ฐิติภัค โรจนาพงษ์
รวย พรหมบุตร
อรษา พรหมบุตร
นฤมล สมยศ
พุทรา รณรอบ
ศักดิ์ชัย ศรีสุวรรณ
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
ผช.ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
จนท.ประสานงาน/ธุรการ
ผช.ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ
ที่ปรึกษา
ฝ่าย PRและสื่อสารองค์กร
         
   
   
 
 
 
 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2462049 , 02-2463264
Copyright © 2010, By SC INTERNATIONAL SERVICE All Right Reserved