บริการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานสากล
บจ.รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการ
รักษาความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐานสากล โดยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน
การรักษาความปลอดภัย อย่างมืออาชีพ ทางบริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนา ปรับปรุง
ระบบการรักษาความปลอดภัย
ให้กับกลุ่มธุรกิจโรงแรม,ห้างสรรพสินค้า,
มหาวิทยาลัย,อาคาร ,โรงเรียน, อพาร์ทเม้นท์
, หมู่บ้าน ,คอนโด,สนามบิน
โดยอาศัยหลักการดูแลรักษาแบบสากล พร้อมทั้งมีการจัดฝึกอบรมความรู้ใน
การการช่วยเหลือผู้ ประสบภัย และการป้องกันอันตรายต่างๆ รวมถุงการ
สังเกตุการณ์ การควบคุมการเข้าออกพื้นที่และให้บริการรักษาความ
ปลอดภัย
บอดี้การ์ด ให้กับบุคคล สถานที่ ทั้งราชการ,เอกชน
l
บริการด้านการรักษาความปลอดภัย
โรงแรม
ออฟฟิศ สำนักงาน
หมู่บ้านโครงการ
คอนโดมิเนี่ยม / แมนชั่น
โรงพยาบาล

ลักษณะการให้บริการรักษาความปลอดภัย
โรงแรม
- การดูแลการจราจร,การตรวจยานพาหนะเข้าออกพื้นที่ของลูกค้าโรงแรม
  - การตรวจการเรียบร้อยและควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่
  - การให้บริการช่วยเหลือทุกกรณี
  - การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและการประสานงานหน่วยงานต่างๆ
   
ออฟฟิศ สำนักงาน
- การแลกบัตรผ่านเข้าออก
  - การตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตราย
  - การบริการลานจอดรถและดูแลรถยนต์ในพื้นที่
  - การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและการประสานงานหน่วยงานต่างๆ
   
หมู่บ้านโครงการ
- การตรวจสอบบุคคลเข้าออกและการรายงานเหตุการณ์
  - การตรวจสอบยานพาหนะ
  - การแลกบัตร เข้า - ออก และบันทึกชื่อรายบุคคล
  - การตรวจการในพื้นที่ ด้วยการลาดตระเวนสังเกตุการณ์
  - การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและการประสานงานหน่วยงานต่างๆ
   
คอนโดมิเนี่ยม / แมนชั่น
- การแลกบัตร เข้า-ออก และจดบันทึก ของบุคคลภายนอก
  - การตรวจค้นอาวุธอันตราย
  - การดูแลการจอดรถในพื้นที่และอำนวยความสะดวกจราจร
  - การตรวจพื้นที่ความสงบโดยรอบ
  - การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและการประสานงานหน่วยงานต่างๆ
   
โรงพยาบาล
- การดูแลจัดการจราจรในเขตรถฉุกเฉินเข้า-ออก
  - การอำนวยความสะดวกผู้มาใช้บริการ
  - การดูแลลานจอดรถในพื้นที่
  - การตรวจความสงบเรียบร้อย
   
หน่วยงานราชการ / วิสาหกิจ / สนามบิน
- การตรวจค้นอาวุธและสิ่งมีคม
  - การแลกบัตรผู้ผ่านเข้า-ออก พื้นที่
  - การสำรวจความเรียบร้อยและเดินตรวจการณ์รอบพื้นที่
  - การจัดการจราจรและอำนวยความสะดวก
  - การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและการประสานงานหน่วยงานต่างๆ
 
 
 
 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2462049 , 02-2463264
Copyright © 2010, By SC INTERNATIONAL SERVICE All Right Reserved