บริการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานสากล

บจ.รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส

มีความพร้อมที่จะดูแลคุณ

ทั้งอาคารสำนักงาน,โรงแรม,รีสอร์ท,ศูนย์การค้า
ที่พักอาศัย,คอนโด,หมู่บ้าน,สถานที่ก่อสร้าง,สปอร์คลับ


"ปกป้อง คุ้มครอง คุ้มภัย ใส่ใจบริการ"

l
นโยบายของเรา  

.....บจ. รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส มีความมุ่งมุ่นที่จะให้บริการรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังเจตนารมย์ที่ได้ตั้งบริษัทขึ้นมา ตามวัตถุ
ประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ
.....เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย โดยที่ทางบริษัทได้มีการพัฒนาระบบการให้
บริการที่ล้ำหน้า และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการนำมาใช้ในการรักษาความ
ปลอดภัย
.....นอกจากนี้ทางทีมงานผู้บริหารยังมีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยมากว่า 15 ปี
ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าบริษัทมีความรู้ในด้านนี้โดยตรง ซึ่งได้นำความรู้นั้นมาพัฒนาและปรับปรุง
เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัททุกคน และนอกจากนี้ทางบริษัท
ยังมีการจัดส่งพนักงานไปฝึกหัดตามหน่วยงาราชการด้านการรักษาความปลอดภัยโดยตรง
เพื่อรองรับงานบริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับภาครัฐและเอกชนทุกประเภท ด้วยการ
บริการที่ซื้อสัตย์ สุจริต และมุ่งมั่น อดทน ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และมีผลงาน
ในการดูแลหน่วยงานใหญ่ๆ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

......ทางบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะจัดตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการรักษาความปลอดภัย จึง
มีการศึกษาข้อบกพร่องที่เคยเกิดขึ้นมาแก้ไข เพื่อจะนำไปปรับปรุง และพัฒนาในการให้บริการ
ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่งหากท่านให้ความไว้วางใจใช้บริการของเรา
 


 
 
 
 
 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2462049 , 02-2463264
Copyright © 2010, By SC INTERNATIONAL SERVICE All Right Reserved