บริการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานสากล

บจ. รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส

มอบวิทยุสื่อสารให้กับจังหวัดทหารบกสระบุรี
เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย พระราชวัง
บางปะอิน และการถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์

ในการเสด็จทรงพระกรณียกิจ และ ใช้ในการรักษา
ความปลอดภัยของพระราชวังบางปะอิน

โดยมีพันเอก ปราการ ปทะวาณิช
รอง ผบ.จทบ.สระบุรี เป็นผู้รับมอบ

l
ผู้บริหาร เอสซี อินเตอร์ฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณและมอบวิทยุสื่อสาร  


 
....


 

 
 
 
 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2462049 , 02-2463264
Copyright © 2010, By SC INTERNATIONAL SERVICE All Right Reserved