บริการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานสากล

บริษัท เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด

มอบเกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่ดีเด่น

เพื่อให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยและการให้
ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และมีวิธีการปฎิบัติ
งานอย่างมืออาชีพ มาตรฐานสากล


"ปกป้อง คุ้มครอง คุ้มภัย ใส่ใจบริการ"

l
การมอบซ้อมอบรมและฝึกปฏิบัติการดับเพลิง  
บริษัทจัดให้มีฝึกอบรมดับเพลิงทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1
สร้างความชำนาญให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่
2
ให้พนักงานมีพื้นฐานการดับเพลิงทุกคน
3
สร้างความรู้ ความขั้น หลักในการปฏิบัติดับเพลิง
4
ส่งเสริมความรู้ ความสามารถและการปฏิบัตจริง
5
สร้างความกล้าหาญ และการนำไปใช้ได้จริง
 
....
 
 
 
 
 
บริษัท เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2
ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2462049 , 02-2463264
Copyright © 2010, By SC INTERNATIONAL SERVICE All Right Reserved